رساله دکتری: اعتباریابی احادیث کتاب الحجة کافی

رساله اعتباریابی احادیث کتاب الحجة کافی از آقای علی ثامنی با استاد راهنمایی آقای مهدی جلالی در دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1392 دفاع شده است در معرفی پایان نامه در وبگاه مربوطه آمده است:
اعتبار مجموعه روایات بخش امامت اصول کافی مرسوم به کتاب الحجه که از مهم ترین منابع روایی شیعه در موضوع امامت به شمار می رود در میان علمای متقدم امامی اجمالا امری مسلم بوده است. علت این امر توجه ایشان به وثوق صدوری به عنوان مبنای پذیرش روایات و بهره گیری از قرائن خارجی صحت روایات بوده است. اما در نگاه متاخرین که تکیه آنها در ارزیابی روایات بیشتر بر وثاقت راویان سند متمرکز شده، آمار روایات معتبر به حدود 40 درصد کاهش یافته است. برخی نیز با سخت گیری شدید در دو حوزه سند و متن روایات تنها 10 درصد این روایات را صحیح و معتبر تلقی کرده اند. در این رساله با بررسی اسناد احادیث کتاب الحجه و نیز روایات همسان و شواهد احادیث ضعیف السند کتاب الحجه از سایر مصادر روایی نشان داده شده که بیش از 75 درصد این روایات دارای پشتوانه معتبر سندی می باشد.
/ 0 نظر / 49 بازدید