شاگردان کلینی

1.       ابوعبدالله، احمد بن ابراهیم معروف به ابن­ابی رافع صیمری[1]

2.       ابوالحسین، احمد بن احمد الکاتب کوفی[2]

3.       ابوالحسین، احمد بن علی بن سعید کوفی[3]

4.       ابوالحسین، احمد بن محمد بن علی کوفی[4]

5.       ابوغالب، احمد بن محمد بن محمد بن سلیمان بن حسن بن جهم بن بکیر بن اعیَن بن سنسن  زراری

 (285-368هـ)[5]

6.       ابوالقاسم جعفر بن محمد بن جعفر بن موسی بن قولویه متوفای سال 368هـ [6]

7.       ابوالحسن عبدالکریم بن عبدالله بن نصر بزّاز تنیسی[7]

8.       علی بن احمد بن موسی دقّاق[8]

9.       ابوعبدالله محمد بن ابراهیم بن جعفر کاتب، نعمانی معروف به ابن­زینب[9] وی شاگرد ویژۀ کلینی بود که کتاب الکافی وی را کتابت کرد.[10]

10.   ابوعبدالله محمد بن احمد بن عبدالله بن قضاعة بن صفوان بن مهران جمّال صفوانی، ساکن بغداد[11] او شاگرد خاص کلینی بود که کتاب الکافی او را کتابت کرد و علم و ادب را از کلینی فرا گرفت و کلینی اجازۀ حدیثی به وی داد.[12]

11.   ابوعیسی محمد بن احمد بن محمد بن سنان، سنانی ، زاهری، ساکن ری[13]

12.   ابوالمفضل، محمد بن عبدالله بن مطلب، شیبانی[14]

13.   محمد بن علی ماجیلویه[15]

14.   محمد بن محمد بن عاصم کلینی[16]

15.   ابومحمد هارون بن موسی بن احمد بن سعید بن سعید شیبانی تلّعُکبری متوفای سال 385هـ[17]


[1]. رک: تنقیح المقال، ج1، ص46.

[2]. رک: همان، ج1، ص49؛ و عین الغزال، ص12.

[3]. تنقیح المقال، ج1، ص73.

[4]. رک: همان، ج1، ص89.

[5]. رک: همان، ج1، ص493.

[6].رک: همان، ج1، ص223.

[7]. رک: فهرست شیخ، ص136.

[8]. رک: تنقیح المقال، ج2، ص267؛ و عین الغزال، ص12.

[9]. رک: تنقیح المقال، ج2، ص55-56.

[10]. رک: مرآة العقول، ج1، ص396.

[11]. رک: تنقیح المقال، ج2، ص71-72.

[12]. عین الغزال، ص12.

[13]. رک: تنقیح المقال، ج2، ص73.

[14]. رک: همان، ج3، ص146.

[15]. رک: همان، ص159-160.

[16]. رک: همان، ص179.

[17]. رک: همان، ص286.

/ 0 نظر / 39 بازدید