دوازده نکته درباره اصالت کتاب کافی حسن انصاری

مقاله ای را امروز دوستی فرستاد درباره تشکیک در اصالت کتاب کافی نوشته آقایی که از نوشته اش پیدا است اهل اطلاع نیست. من معمولاً قصد پاسخگویی به هر نوشته ای را ندارم. اینجا به این نوشته پاسخ می دهم چرا که بحث مربوط است به اصالت کتاب کافی که مهمترین کتاب شیعه امامیه است. 

ادامه

/ 0 نظر / 58 بازدید