الکافی مهمترین مصدر موجود تهذیب

مهمترین مصدر (مأخذ) موجود تهذیب ، کتاب کافی کلینی است . علاوه بر مواردیکه نام کلینی (محمدبن یعقوب ) در آغاز سند ذکر شده ، بسیاری از احادیثی کهسند آنها با نام مشایخ بی واسطه یا با واسطه کلینی یا افراد موجود دراِسناد کافی آغاز می شود، از کافی گرفته شده است . با تأمل در شیوه اِسنادو مشابهت آنها با اسناد کافی و نیز مقایسه ترتیب احادیث تهذیب با احادیثکافی ، می توان شیوه انتخاب و اقتباس طوسی از کافی را بازشناسی کرد (براینمونه رجوع کنید به ج 10، ص 2ـ3؛ قس کلینی ، ج 7، ص 176ـ177، 183ـ184؛نیزرجوع کنید به محمدتقی مجلسی ، ج 4، ص 482، ج 5، ص 22ـ23؛ شبیری ، 1420،ص 199ـ219). این مقایسه نشان می دهد که تفاوت تعبیر شیخ طوسی در موردراویان ، از تفاوت تعبیر کافی یا مآخذ دیگر در باره آنان نشئت گرفته است ؛مثلاً گاه از برقی به «احمدبن ابی عبداللّه » و گاه به «احمدبن محمدبنخالد» تعبیر شده است (رجوع کنید به شبیری ، 1420، ص 191ـ223؛ قس سیستانی ،ص 14، پانویس ؛ در باره عدم نقل بیواسطه شیخ طوسی از محاسن برقی رجوع کنیدبه شبیری ،1420،همانجا.

 

مدخل تهذیب الاحکام در دانشنامه جهان اسلام

سید محمدجواد شبیری زنجانی

/ 0 نظر / 33 بازدید