اجازه الکافی به مولی یحیی

قرأ علیّ الأخ الأعزّ الفاضل الألمعیّ مولانا یحیی (وفّقه الله تعالی لارتقاء معارج الکمال) جمیع کتاب العقل من کتاب الکافی لثقة الإسلام أبی­جعفر محمد بن یعقوب الکلینیّ (قدسّ الله سّره و رفع فی أعلی علّیّین ذکره) و قد أجزت له (دام فضله) أن یروی ذلک عنّی بسندی المنتهی إلی مؤلّفه (طاب ثراه) الواصل إلی أئمّة الهدی (سلام الله علیهم أجمعین).

و کتب الفقیر إلی الله تعالی محمّد المشتهر ببهاء الدین العاملی (تجاوز الله عن سیّئاته) فی ثالث شهر رمضان المبارک سنة 1020 حامداً مصّلیاً مسلًماً. 

آقابزرگ پس از نقل اجازۀ بالا اِنها و اجازۀ دیگری از شیخ به مولی یحیی را در پایان کتاب العلم کافی چنین نقل کرده است:

أنهاه أیّده الله تعالی قراءةً و بحثاً و تحقیقاً و قد أجزت له أن یروی ذلک عنّی و کتب أقلّ العباد محمّد المشتهر ببهاء الدین العاملیّ

نکتۀ قابل ذکر آن است که در کافی پژوهی تاریخ کتابت الکافی 1076ق ؛ولی در الروضة النضرة پایان کتابتِ همین جزء از الکافی، یازده شعبان 1020 ذکر شده است و احتمال دارد که این دو نسخه، یکی باشند.

رک: ااروضة النضرة فی علماء المائة الحادیة عشرة؛ کافى پژوهى(نسخه خطى)، ص422

کلیشۀ اجازۀ اول :

 

 

 

/ 0 نظر / 27 بازدید