اساتید کلینی

1.       ابو علی، احمد بن ادریس بن احمد اشعری قمی متوفای سال 306هـ[1]

2.       احمد بن عبدالله بن اُمیه[2]

3.       ابوالعباس، احمد بن محمد بن سعید بن عبدالرحمان هَمْدانی معروف به ابن عقده متوفای سال 333هـ[3]

4.       ابوعبدالله، احمد بن عاصم عاصمی کوفی[4]

5.       ابوجعفر، احمد بن محمد بن عیس‍‍ی بن عبدالله بن سعد بن مالک بن احوص بن سائب بن مالک بن عامر اشعری قمی[5]

6.       احمد بن مهران[6]

7.       اسحاق بن یعقوب[7]

8.       حسن بن خفیف[8]

9.       حسن بن فضل بن یزید[9] یمانی[10]

10.   حسین بن حسن حسینی اسود[11]

11.   حسین بن حسن هاشمی حسنی علوی[12]

12.   حسین بن علی علوی[13]

13.   ابوعبدالله، حسین بن محمد بن عمران بن ابی­بکر اشعری قمی معروف به ابن­عامر[14]

14.   حُمَید بن زیاد اهل نینوا متوفای سال 310هـ[15]

15.   ابوسلیمان، داود بن کوره قمی[16]

16.   ابوالقاسم، سعد بن عبدالله بن ابی­خلف اشعری قمی متوفای 27 شوال سال 300هـ[17]

17.   ابوداود، سلیمان بن سفیان[18]

18.   ابوسعید، سهل بن زیاد آدمی رازی[19]

19.   ابوالعباس، عبدالله بن جعفر بن حسین بن مالک بن جامع حمیری قمی[20]

20.   ابوالحسن، علی بن ابراهیم بن هاشم قمی صاحب تفسیر معروف متوفای پس از سال 307هـ[21]

21.   علی بن حسین سعد آبادی[22]

22.   ابوالحسن، علی بن عبدالله بن محمد بن عاصم خدیجی اصغر (؟)[23]

23.   ابوالحسن، علی بن محمد بن ابراهیم بن ابان رازی کلینی معروف به علّان[24]

24.   علی بن محمد بن ابی­القاسم بندار[25]

25.   ابوالحسن، علی بن محمد بن ابی­القاسم عبدالله بن عمران برقی قمی نوۀ دختری احمد بن محمد خالد برقی[26]

26.   علی بن موسی بن جعفر کمندانی[27]

27.   ابومحمد، قاسم بن علا، اهل آذربایجان (ظاهراً)

/ 0 نظر / 16 بازدید