القطیفی و الشیرازی فی معترک اصول الکافی

کتاب حاضر در 103 صفحه به سامان رسیده است. این کتاب مقایسه دو شرح الکافی اثر دو عالم بنام است:

شیخ محمد آل عبد الجبار القطیفی از عالمان شیعی قرن سیزدهم ( م بعد از 1250)  که دارای آثاری از جمله شرحی بر  کتاب الکافی است. او در این شرح به آرای فیلسوف نامبردار صدر الدین محمد شیرازی صاحب حکمت متعالیه و شارح اصول کافی (1150) خرده گرفته است.  قدر مشترک شرح این دو شارح بر الکافی بخش توحید است که قطیفی آرایی متفاوت از ملا صدرا ارائه می کند و نظر فیلسوف شیرازی را رد می کند.

با این همه نباید گمان برد که قطیفی اخباری است چرا که او در بر مکتب اصولیان مشی می کند. نقدهای او بر استرابادی و آرای وی در اصول مانند حجیت اجماع و پذیرفتن تقسیم رباعی حدیث خود گواهی روشن بر اصولی بودن اوست. به سببد نقد او بر شیرازی نیز نباید او را مخالف فلسفه دانست چرا که بارها در شرح خود به آرای فلسفی تمایل پیدا کرده است.

بنابر آماری که مولف کتاب، عبدالغنی احمد العرفات ارائه کرده است در توحید ، قطیفی 16 بار ملا صدرا را نقد کرده است. وحدت وجود و اتحاد علم و عالم و معلوم و مبدا اشتقاق اسما و صفات را ذات دانستن از جمله این موارد است.  

/ 0 نظر / 46 بازدید