سراپرده نور

آشنایی با الکافی مهم ترین کتاب حدیثی شیعه اثر دانشمند فرزانه ثقة الاسلام محمد بن یعقوب کلینی

نقدی « نگاهی نقادانه به دیدگاه برقعی دربارۀ روایات ازدیاد علم ائمه از الکاف
ساعت ۱٠:٥٩ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۸ خرداد ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: کافی - الکافی ،سید ابوالفضل برقعی ،نقد ،ازدیاد علم ائمه در شب جمعه

نقدی « نگاهی نقادانه به دیدگاه برقعی دربارۀ روایات ازدیاد علم ائمه از الکافی»

نویسنده مقاله مذکور بر آن است که به اشکالات سید ابوالفضل برقعی در کتاب کسر الصنم بر احادیث باب « ان الائمة یزدادون فی لیلة الجمعه» پاسخ دهد.

این مقاله در نشریه حدیث اندیشه، ش 14، پاییز و زمستان 91، ص141 – 151 به قلم آقای بشیر سلیمی چاپ شده است.

آنچه در پی می آید نقدی بر نقدهای آقای سلیمی است. تذکر این نکته لازم است که بنده با جناب سلیمی در نادرست بودن مدعای برقعی بر یک رأی هستیم؛ اما نمی توان از خطاهای روشی و محتوایی جناب سلیمی چشم پوشید.

ما پس از آوردن کلام جناب سلیمی در « » و ذکر صفحه  نشریه بدان پاسخ می دهیم.