سراپرده نور

آشنایی با الکافی مهم ترین کتاب حدیثی شیعه اثر دانشمند فرزانه ثقة الاسلام محمد بن یعقوب کلینی

رموز مربوط به کتاب کافی و ثقه الاسلام کلینی
ساعت ٩:٤۳ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: معجم الرموز والاشارات ،کافی ،کلینی

معجم الرموز و الاشارت  از حجة الاسلام شیخ محمد رضا مامقانی کتابی است جامع دربارۀ رمزهای متعلق به کتابها و بزرگان و عالمان است که در اثار قدما بکار می رفته است. این کتاب رای اولین بار در سال 1411/1991 چاپ شد. برای دومین بار دار المؤرخ العربی در بیروت در سال 1412/1992 با زیاداتی آن را چاپ کرد.

ما در اینجا رموزهای متعلق به کتاب کافی، شروح آن، ثقة الاسلام کلینی و شارحان را جدا کرده ایم. در اینجا در آغاز، رمز و سپس آنچه رمز بدان اشاره دارد و در پایان صفحۀ کتاب معجم الرموز را براساس چاپ دوم می آوریم: